• Mail: info@tiendatyenfarm.com
  • 0903627273

Hội thảo nghề yến tại An Giang 29/6/2019
Chi tiết có thể gọi nhân viên văn phòng (Nguyên)
Vì để đảm bảo cho công tác tổ chức được chu đáo hơn, để chọn địa điểm phù hợp với số lượng đăng ký, Phía CCTY An Giang đề xuất ra thông báo trước. CCTY An Giang sẽ gửi thông báo đến các hộ nuôi yến địa phương. Sau khi văn phòng HH tổng hợp số lượng đăng ký, BTC sẽ chọn hội trường, địa điểm phù hợp. Sau đó Hiệp hội sẽ gửi thư mời có địa điểm cụ thể cho những người đăng ký chính thức.