• Mail: info@tiendatyenfarm.com
  • 0903627273

- Phòng ngừa thiên địch môi trường bên ngoài nhà yến.

- Phòng ngừa thiên địch môi trường bên trong nhà yến.

- Xử lý thiên địch khi nhà yến có côn trùng hay những sinh vật có hại.